Kvalitè & Miljö

Omtanke, nytänkande, pålitlighet och kunnande

Vi vill gärna tro att våra framgångar genom åren är ett bevis för att omtanke, nytänkande, pålitlighet och kunnande lönar sig i längden. Inte bara för oss utan även för våra kunder. Vi vill ständigt utveckla vår kvalitet och vara på tårna för att kunna möta omvärldens krav och förutsättningar, som hela tiden förändras.

Skellefteå buss vill att kommande generationer ska tycka att vi gjort kloka val. Därför vill vi minimera vår negativa miljöpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle. Vårt miljöarbete bedrivs systematiskt och i samarbete med andra samhällsaktörer för att skapa helhetslösningar som är optimala ur samtliga aspekter och perspektiv. Under 2021 minskade Skellefteå buss sina utsläpp av koldioxid med 2000 ton jämfört med 2020 vilket är ett fantastiskt resultat mot målet en fossilfri flotta och att minska utsläpp till luft.

I dagsläget rullar vi halva årssträckan på biogas och el, vilka båda är lokalproducerade drivmedel. Den andra halvan rullar på HVO100. Drivmedelsfrågan är viktig men det absolut viktigaste är att jobba med beteendeförändringar så att invånare och besökare väljer hållbara alternativ framför bilen, som till exempel kollektivtrafik och cykel.

Här ser du några av de policys som styr vårt arbete:

Kvalitet

Skellefteå buss ska erbjuda sina kunder busstjänster av den kvalité som kunden förväntar sig. Varje uppgift som vi utför som enskild, grupp eller företag ska leda till att kunden blir så nöjd att han/hon vill resa med oss igen.

Detta uppnås genom att:

Vi har en helhetssyn och förstår våra kunders verksamhet, behov, krav och förväntningar.
Våra tjänster anpassas till kundens krav och behov, och att vi levererar på rätt sätt.
Vi uppträder ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
Medarbetarna är kompetenta och medvetna om betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalité.
Medarbetarna stöds av hjälpmedel i form av metoder, verktyg, utrustning och utbildning.
Ledningen skapar de förutsättningar som krävs för att uppnå rätt kvalité, genom att formulera årliga kvalitetsmål, följa upp det samlade resultatet och successivt förbättra verksamheten.

Styrprinciper för hållbarhet och arbetsmiljöpolicy

Skellefteå buss AB utför busstrafiktjänster med Länstrafiken i Västerbotten, Landstinget i Västerbotten och Skellefteå kommun som beställare. Tyngdpunkten ligger på linjetrafik men även viss beställningstrafik och skolskjuts utförs. Skellefteå buss har egna verkstäder samt tvätt- och serviceanläggningar.

Bolagets målsättning är att bedriva verksamheten med så liten miljöpåverkan som möjligt. Genom ökad hänsyn till miljökrav ska bussen framstå som ett ännu bättre alternativ till andra färdmedel. Detta främjar förutsättningarna för företagets överlevnad och utveckling på lång sikt.

Krav från lagstiftning, myndigheter, ägare samt uppdragsgivare ska utgöra en miniminivå i vårt miljö- och arbetsmiljöarbete.

Vi strävar efter att förebygga föroreningar genom att regelbundet underhålla fordon och övrig utrustning. Vid inköp och nyinvesteringar väljer vi medvetet produkter och material av bra kvalitet och med bästa miljöteknik där det är ekonomiskt rimligt.

Ständiga förbättringar görs i arbetet med vårt ledningssystem där mål och handlingsplaner årligen sätts och följs upp. Förbättringsarbetet riktas främst mot att minimera utsläpp av farliga avgaser från fossila bränslen, där det är möjligt väljer Skellefteå buss fossilfria alternativ.

Miljöcertifiering

Skellefteå buss blev den 13/6 2008 miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004 kraven. Från och med 10 juni 2020 är Skellefteå buss certifierat efter nya standarden ISO 14001:2015.
Detta innebär kortfattat att:

* Organisationen ska upprätta, dokumentera, införa, underhålla och ständigt förbättra ett miljöledningssystem enligt kraven i denna standard samt bestämma hur den skall uppfylla kraven.
* Organisationen ska definiera och dokumentera omfattningen av sitt miljöledningssystem.
* Att detta efterlevs kommer att kontrolleras av både interna och externa revisioner.


Styrprinciper för hållbarhet, pdf
Arbetsmiljöpolicy, pdf
Certifikat ISO 14001:2015 Skellefteå buss ledningssystem, pdf

Kranmärkt- svenskt vatten!

För Skellefteå buss är det viktigt att minska miljöpåverkan och klimatpåverkan. Eftersom vi i Sverige har ett färskt, miljövänligt, energisnålt och billigt dryckesalternativ i form av vårt kranvatten så väljer vi att använda det för att värna om miljön! Att vi helt slutar med buteljerat vatten bidrar till att undvika onödiga transporter och det ger en bättre miljö helt enkelt.
Kranmärkt
crossmenu