Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Skellefteå buss har en visselblåsarfunktion dit du kan rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning. Visselblåsarärenden utreds av en extern part.

Varför har Skellefteå buss en visselblåsarfunktion?

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i Skellefteå buss organisation. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Skellefteå buss.

Genom visselblåsarfunktionen kan en medarbetare eller invånare rapportera om man misstänker att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Skellefteå buss har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Skellefteå buss som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

Visselblåsarärenden utreds av ett externt företag.

Frågor och svar om Visselblåsarfunktionen (SKR:s webbplats)

När ska funktionen användas?

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom Skellefteå buss. Det kan också handla om medarbetare som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska du istället kontakta din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till din HR-funktion, någon facklig företrädare eller förhandlingsenheten.

Upplever du dig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska du skyndsamt berätta för din chef eller någon annan som du har förtroende för exempelvis en kollega, HR-specialist eller skyddsombud.

Du är alltid anonym gentemot Skellefteå buss

Det är viktigt att understryka att du som visselblåsare alltid är anonym gentemot Skellefteå buss, oavsett om du gjort en anonym anmälan eller inte. Ärendena som skickas till visselblåsarfunktionen går till en extern revisionsbyrå som först gör en utredning. För utredningen är det en fördel om det finns en mejladress om ärendet behöver kompletteras. Det kan behövas för att en utredning ska kunna genomföras och för att kvaliteten på utredningen ska bli bättre. Om mejladress lämnats är det också möjligt att få återkoppling på din anmälan från den externa revisionsbyrån.

Även om du lämnar din mejladress kommer du alltid att vara anonym gentemot Skellefteå buss.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till en extern revisionsbyrå som gör en första bedömning. De anmälningar som bedöms falla inom ramen för visselblåsarfunktionen och som gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds därefter av en den externa revisionsbyrån.

När utredningen är färdig skickas den till Skellefteå buss för vidare hantering.

Utredningen räknas som allmän handling och kan begäras ut. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Gör en anmälan

Om du inte vill göra anmälan digitalt kan den även göras via telefonsvar 0771-401667.
Via KPMGs Visselblåsartjänst eller telefonsvar kan du även begära att få rapportera vid ett fysiskt möte.
crossmenu