Alla linjer i ordinarie trafik mån 4 dec

Snöröjningen börja nu hinna ikapp efter veckans snöoväder. Det gör att från och med måndag morgon 4 december är planen att köra samtliga Skellefteå buss linjer enligt ordinarie tidtabell och vägsträckning, med samtliga ordinarie hållplatser inkluderade. Detta gäller både linjerna i stadstrafiken och Skellefteå buss linjer i regiontrafiken till ytterområdena.

Det finns dock fortsatt risk för störningar i trafiken ett tag framöver, eftersom vissa vägar fortfarande är väldigt dåliga.

Följ Skellefteå buss kanaler för information om eventuella förändringar.

-------------------------------------------------------------

PUBLIC TRANSPORT: ALL LINES IN REGULAR TRAFFIC FROM MONDAY, DEC 4

Snow removal is now catching up after the snowstorms during the week. This means that starting Monday morning, December 4, the plan is to operate all Skellefteå bus lines according to regular schedules and routes, including all bus stops. This applies to both city traffic lines and Skellefteå bus lines in regional traffic to outer areas. However, there is still a risk of disruptions in traffic for a while, as some roads are still in very poor condition.

Follow Skellefteå bus channels for current information about any changes.

Statusuppdatering kollektivtrafiken

Det här gäller till dess att annat meddelas via Skellefteå buss kanaler.

Linje 1 - Ordinarie färdväg och hållplatser från kl. 17.20

Linje 2 - Ordinarie färdväg med undantag att hållplatsen vid Sävenäs inte trafikeras

Linje 3 - Ordinarie färdväg och hållplatser.

Linje 4 - Ordinarie färdväg och hållplatser.

 

Skellefteå buss regiontrafik till ytterområdena kör enligt ordinarie trafik med följande undantag:

Linje 204 och 205 körs via Degerbyvägen istället för Tunnelvägen, vilket innebär att vi inte trafikerar hållplats Rosengård.

 

------------------------------------------------

PUBLIC TRANSPORT STATUS UPDATE

This applies until further notice through Skellefteå bus channels.

Line 1 - Regular route and stops from 5:20 PM

Line 2 - Regular route with the exception that the Sävenäs stop is not served

Line 3 - Regular route and stops

Line 4 - Regular route and stops

 

Skellefteå bus regional traffic to the outer areas operates according to regular traffic with the following exceptions:

Lines 204 and 205 will run via Degerbyvägen instead of Tunnelvägen, meaning that we will not be serving the Rosengård stop.

Statusuppdatering Linje 1

Linje 1 kommer återigen trafikera ordinarie färdväg från och med:
Avgång 12.35 från Solbacken till Fäbogatan.
Avgång 12.20 från Fäbogatan till Solbacken.
 
--------------------------------
 
BUS NO. 1 STATUS UPDATE
Bus No. 1 will once again operate on its regular route starting from:
Departure at 12:35 from Solbacken to Fäbogatan.
Departure at 12:20 from Fäbogatan to Solbacken.

Förändring på linje 1

Anderstopleden är inte körbar just nu, vilket påverkar trafiken på linje 1.

Linje 1, riktning Fäbogatan-Solbacken startar vid hållplats: Gymnasievägen.

Linje 1, riktning Solbacken-Fäbogatan avslutar vid hållplats: Gymnasievägen.

Pga av att vi inte kan ladda bussarna på Fäbogatan, så kan vissa turer utebli samt förseningar inträffa.

Ändringen gäller tillsvidare, följ Skellefteå buss kanaler för uppdateringar.

---------------------------

CHANGES BUS NO. 1

Anderstopleden is currently not passable, which affects traffic on route 1.

Bus No. 1, towards Fäbogatan-Solbacken, starts at the stop: Gymnasievägen.

Bus No. 1 towards Solbacken-Fäbogatan, terminates at the stop: Gymnasievägen.

Due to the inability to charge the buses at Fäbogatan, some trips may be canceled, and delays may occur.

This change is in effect until further notice; please follow Skellefteå Bus channels for updates.

 

Omdragning på Linje 204/205

Vi leder om trafiken på linje 204/205 (regiontrafik) via Degerbyvägen, istället för att köra Tunnelvägen. Detta innebär att vi inte trafikerar hållplats Rosengård.

Ändringen gäller tillsvidare, följ Skellefteå buss kanaler för uppdateringar.

-------------------------------

DIVERSION ON LINE 204/205

We are rerouting traffic on lines 204/205 (regional traffic) via Degerbyvägen instead of using Tunnelvägen. This means that we will not be serving the Rosengård bus stop.

 

The change is effective until further notice. Please follow Skellefteå bus channels for updates.

Gymnasievägen trafikeras snart igen

Linje 1 kommer inom kort att återigen trafikera Gymnasievägen, där hållplats Coop och hållplats Gymnasievägen ligger. Detta gäller från och med avgångarna Fäbogatan-Solbacken 8.50 och Solbacken till Fäbogatan 9.05.

Dessa förändringar kvarstår just nu:
Linje 1
Bussar som kör från Centrum till Solbacken kör via Höjdgatan och trafikerar därför inte hållplatserna Bussbommen, Blidvädersgatan och Försommargatan.

Linje 2
Trafikerar inte hållplatsen på Sävenäs.

Detta gäller tillsvidare, följ Skellefteå buss kanaler för uppdateringar.

---------------------------------------------

GYMNASIEVÄGEN TO BE SERVICED AGAIN

Line 1 will soon resume trafficking Gymnasievägen, where the Coop bus stop and the Gymnasievägen bus stop are located. This applies from the departures  Fäbogatan-Solbacken at 8:50 AM and Solbacken to Fäbogatan at 9:05 AM.

The following changes persist at the moment:

Line 1 Buses traveling from Centrum to Solbacken will take the route via Höjdgatan and will not serve the stops Bussbommen, Blidvädersgatan, and Försommargatan.

Line 2 Will not serve the stop at Sävenäs.

These changes are in effect until further notice; please follow Skellefteå bus channels for updates.

Tillfällig trafikändring

Linje 1
Handelsområdet på Solbacken är i dåligt skick. Därför trafikeras inte hållplatserna Solbacksvägen och Varugatan under kvällen, utan bussarna vänder istället vid rondellen Nöppelbergsvägen /Biltema och bussarna startar vid Nöppelbergsvägen hållplats A.

Detta gäller torsdag 30/11 till 23:15.

Följ Skellefteå buss kanaler för information kring kollektivtrafiken.

-------------------------------------------

TEMPORARY TRAFFIC CHANGE

Line 1

The commercial area at Solbacken is in poor condition. Therefore, the bus stops at Solbacksvägen and Varugatan will not be serviced during the evening. Instead, the buses will turn at the roundabout at Nöppelbergsvägen/Biltema, and the buses will start at Nöppelbergsvägen, bus stop A.

This applies from Thursday, November 30, until 23:15.

Follow Skellefteå bus channels for information regarding public transportation.

Statusuppdatering 15.00

Gymnasievägen är i väldigt dåligt skick och därför leder vi om trafiken från Aurumrondellen till stora rondellen vid Willys via E4:an. Hållplatserna Coop och Gymnasievägen kommer därmed inte att vara igång. Detta gäller från kl 16:20 avgång Fäbodgatan och Solbacken.
Flygbussen stannar enbart vid Hotell Aurum och stannar därmed inte vid Hållplats Coop. Det gäller från 18:00 avgång Torsgatan.

Dessa förändringar kvarstår just nu:
Linje 1
Bussar som kör från Centrum till Solbacken kör via Höjdgatan och trafikerar därför inte hållplatserna Bussbommen, Blidvädersgatan och Försommargatan.

Linje 2
Trafikerar inte hållplatsen på Sävenäs.

Trafiken är fortfarande i gång på samtliga linjer, men det är återstår vissa svårigheter med framkomligheten och avvikelser från tidtabellen kan ske.

Detta gäller tillsvidare, följ Skellefteå buss kanaler för uppdateringar.

---------------------------------------------------
PUBLIC TRANSPORT STATUS UPDATE
Gymnasievägen is in very poor condition, and therefore, we are redirecting traffic from Aurumrondellen to the large roundabout at Willys via E4. Consequently, the bus stops at Coop and Gymnasievägen will not be in operation. This applies from the 16:20 departure from Fäbodgatan and Solbacken.

The airport bus will only stop at Hotel Aurum and will not stop at the Coop bus stop. This applies from the 18:00 departure from Torsgatan.

The following changes persist at the moment:

Line 1 Buses traveling from Centrum to Solbacken will take the route via Höjdgatan and will not serve the stops Bussbommen, Blidvädersgatan, and Försommargatan.

Line 2 Will not serve the stop at Sävenäs.

Traffic is still operational on all lines, but there are still some difficulties with accessibility, and deviations from the timetable may occur.

These changes are in effect until further notice; please follow Skellefteå bus channels for updates.

Tillfälliga trafikändringar

Det är stopp i rondellen vid hotell Aurum, vilket påverkar bussar som passerar där eftersom trafiken styrs om via E4:an till södra rondellen och tillbaka via gymnasievägen.

Linje 1
Stannar inte vid hållplatsen Hotell Aurum. Resenärer hänvisas till hållplats vid COOP.

Flygbussen
Stannar inte vid hållplatsen Hotell Aurum. Resenärer hänvisas till hållplats vid COOP.

Förändringarna gäller tills annat kommuniceras. Följ Skellefteå buss kanaler för info.

 

TEMPORARY TRAFFIC CHANGES

There is a blockage in the roundabout at Hotel Aurum, affecting buses passing through as traffic is redirected via the E4 to the southern roundabout and back through Gymnasievägen.

Line 1
Does not stop at the Hotel Aurum bus stop. Passengers are directed to the stop at COOP.

Airport Bus
Does not stop at the Hotel Aurum bus stop. Passengers are directed to the stop at COOP.

The changes apply until further notice. Follow Skellefteå bus channels for information.

Trafiken fortfarande helt igång - med vissa störningar

Trafiken är fortfarande igång på samtliga linjer, men på grund av att snöröjningen inte har hunnit med överallt kommer våra bussar inte fram på alla ställen.

Det innebär dessa förändringar just nu:

Linje 1
Bussar som kör mot Centrum från Solbacken kör ordinarie färdväg.

Bussar som kör från Centrum till Solbacken kör via Höjdgatan.

Linje 2
Trafikerar inte hållplatsen på Sävenäs.

Dessa förändringar gäller tillsvidare. Följ Skellefteå buss kanaler för uppdateringar.

 

DISRUPTIONS IN PUBLIC TRANSPORTATION

Traffic is still in operation on all lines, but due to the fact that snow removal has not covered everywhere, our buses cannot reach all locations.

This means the following changes at the moment:

Line 1
Buses traveling towards the City Center from Solbacken follow the regular route. Buses traveling from the City Center to Solbacken take the route via Höjdgatan.

Line 2
Does not serve the stop at Sävenäs.

These changes apply until further notice. Follow Skellefteå bus channels for updates.