Om resor till Spanien och Shanghai 2018-12-18T17:04:58+00:00

Media har granskat Skellefteå buss den senaste tiden. Här kommer information om de två resorna.
Spanienresan

Vad har hänt?
Skellefteå buss har ett avtal med Västerbottens läns landsting om att leverera en s k Sambulans. Sambulansen är en buss som fungerar som ambulans för flera personer och har en viktig samhällsfunktion. Detta är en helt unik produkt där det mesta av karossen är byggd för hand utan ritningar. Bussen har byggts i Spanien. Sambulansen skulle egentligen ha hämtats i april, sedan i maj men till slut blev det veckan innan midsommar. När bussen ska hämtas visar det sig att den inte klarar kontrollbesiktningar så resan drar ut på tiden. Resan gjordes av VD, teknisk chef och trafikchef. Två ytterligare personer följde med privat.

I augusti tog VD för Skellefteå buss och vd:n i Skellefteå Stadshus ett gemensamt beslut att anlita en extern konsult för att granska Spanienresan. Utredningen tillsattes av anledningen att den här typen av resor blir ifrågasatta och det är viktigt att allt är rätt och riktigt.

Granskningsrapporten som kom i början av december, visade att Skellefteå buss behöver stärka rutiner och riktlinjer kring användningen av First Card, kontroll och hämtning av bussar, direktinköp, utläggsredovisning, traktamenten samt attester. Granskningen visade också att det var olämpligt att ha med resesällskap, då det kan skapa jäv- och intressekonflikter.

Utifrån detta skärper Skellefteå buss sina riktlinjer och rutiner.
Varför hämtade ni bussen?
VD svarar: Beslutet att själv köra hem bussen från Spanien tog jag utifrån de erfarenheter som fanns från projektet och vetskapen om att detta är en helt unik produkt där det mesta av karossen är byggd för hand utan ritningar. Brister i specialbyggnationer är inte sådant som upptäcks vid en kontrollbesiktning. Vi ville göra ett vägtest av bussen. Längs resan upptäcktes också ett flertal fel som åtgärdades i Sverige innan besiktning.

Vilka var med på resan?
VD svarar: Resan gjordes av mig, teknisk chef och trafikchef. Två ytterligare personer följde med privat. De två medföljandes resor har betalats via löneavdrag.

Blev ni bjudna på mat och dryck av leverantören under dessa dagar?
VD svarar: Vi betalade allt privat förutom två luncher varav en var i fabriken och en på restaurang.

Gjorde ni privata saker under dagarna i Spanien?
VD svarar: Besiktningen flyttas från måndag till tisdag och det innebar att måndag blev utan arbete. Tisdag, onsdag och torsdag förmiddag är vi i fabriken och på Scania-verkstad. En av vardagarna gjorde vi en utflykt. Det betalades helt privat.

Använde ni alkoholmätare för att se om ni kunde köra bussen?
VD svarar: Bussen som kördes från Spanien hade inget alkolås, därför var en alkoholmätare medtagen på resan. Skellefteå buss rutiner är att alla chaufförer ska blåsa innan bussarna körs.

Varför tillsattes en granskning?
VD svarar: Vi gör regelbundet revisioner i koncernen. Efter dialog mellan mig och VD i Skellefteå Stadshus beslutade Skellefteå Stadshus att starta en granskning just för att den här typen av resor kan bli ifrågasatta och vi vill göra rätt. EY anlitades som extern part.  Granskningsrapporten kom i början av december. Skellefteå Stadshus har utifrån granskningen begärt att styrelsen i Skellefteå buss stärker rutiner och riktlinjer kring exempelvis användningen av företagskort, kontroll och hämtning av bussar, direktinköp, utläggsredovisning, traktamenten samt attester. Återrapportering sker i januari till Skellefteå stadshus.

Utredningen har fokuserat på att analysera styr- och kontrolldokument, attest- och delegationsförordning samt utlägg och reseräkningar när det gäller Skellefteå buss. EY har intervjuat ansvarig controller och VD. Ett fokusområde i utredningen var Skellefteå Buss avtal som tecknades med Västerbottens läns landsting om den s.k. Sambulansen. Under utredningen framkom att det fanns medföljande personer till VD och teknisk chef vid hemtransporten av Sambulansen från San Sebastian i Spanien till Skellefteå. EY anser att det är olämpligt och kan skapa jävs- och intressekonflikter och ska undvikas i framtiden. Utifrån genomförda intervjuer och stickprov är bedömningen att analyserat underlag för representation och utlägg har varit ändamålsenliga.

Om resan genomfördes idag, skulle du göra annorlunda?
VD svarar: Ja, jag har lärt mig mycket under denna granskning. Det är bra att det här kommer upp så jag kan förbättra våra arbetssätt, riktlinjer och rutiner. Så här i efterhand kan jag se att jag borde ha gjort vissa saker annorlunda.

Om Shanghai-resan och fabriksbesöken
Fabriksbesök finns med som en del i avtalet med Scania. Eftersom det är en lång resa till Shanghai var det rimligt att resan tog flera dagar. Tre av fyra dagar i Shanghai innehöll studiebesök till två fabriker, en stor bussoperatör samt en konferensdag.

Det är centralt för en verksamhet med omvärldsspaning. Det är viktigt med möten med andra bussbolag för att kunna utbyta problem och erfarenheter med varandra. Den tekniska utvecklingen, förändringar på marknader sker snabbt i dag. I långa avtal finns det alltid ett ömsesidigt åtagande som måste fungera. Vid affärsresor ska det finnas ett program, vilket fanns. I detta fall deltog 16 andra företag, totalt ca 35 personer varav två från Skellefteå buss.

I det ramavtal som nu gäller ska leverantören anordna en sådan resa för besök på produktionsanläggningar, och där ingår resa och hotell. Det är ett s k ”ska-krav” i upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Skellefteå buss betalade för måltider och konferens via deltagaravgiften, vilket var 2500 kr. Scania bekräftar att deltagaravgiften täckte kostnaderna.

Skellefteå kommun har riktlinjer för att motverka mutor och bestickning. Dessa omfattar även koncernen och antogs 2016. Det är ett komplement till kommunens och bolagens värdegrunder och ägardirektiven. Det är en prioriterad fråga som alltid är aktuell och som vi återkommande påminner om. Skellefteå kommun har under de senaste två åren haft obligatoriska e-utbildningar och även bjudit in kommuner, bolag och övrigt näringsliv till utbildningar i ämnet. God etik och moral är grunden för våra handlingar och i ägardirektiven finns det tydligt formulerat. Lagar och regler och framför allt den gemensamma värdegrunden är det fundament som vi bygger vårt agerande och förhållningssätt på. Även om beslut om riktlinjer inte har fattats av bolagen så lever ju alla under samma lagar och regler, exvis lagregler för mutbrott. Som offentligt anställda förväntas vi leva upp till högt ställda krav om opartiskhet och saklighet. Ett grundläggande regelverk. Bolagen kan komplettera dessa minimikrav. Det är tillåtet att ta emot enklare gåvor, enstaka måltider av enklare karaktär. Grunden är att om ett möte/program bedöms som viktigt för verksamheten ska arbetsgivaren alltid betala för detta.